CDC ایالات متحده دستورالعمل های مفصلی را برای بازگشایی کشور منتشر می کند

CDC ایالات متحده دستورالعمل های مفصلی را برای بازگشایی کشور منتشر می کند

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده 60 صفحه دستورالعمل مفصل را برای بازگشایی کشور در وب سایت آژانس خود قرار داده است. راهنمایی نسخه کمی کوتاه تر از یک سند 68 صفحه ای بود که هفته گذشته توسط کاخ سفید دسته بندی شده بود. آخرین سند CDC هنوز هم بسیار مفصل است و نقشه راه تفصیلی را برای مدارس ، رستوران ها ، مراکز حمل و نقل و مراقبت از کودکان در مورد دسته هایی ارائه می دهد که باید قبل از بازگشایی مجدد مورد بررسی قرار گیرند. در میان تنش های اعلام شده بین آژانس و کاخ سفید ، این راهنمایی ها بدون جانبداری ارسال شد.

31 اردیبهشت ماه 99