بیشتر کشورهای اروپایی مرزهای کشور های خود را باز کردند

بیشتر کشورهای اروپایی مرزهای کشور های خود را باز کردند

بیشتر کشور های اروپایی محدودیت های وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا را کاهش داده اند و با حفظ تدابیر عاقلانه و احتیاطی مقررات و قوانین سخت گیرانه ویروس کرونا را کم کرده اند اما همچنان به فاصله گذاری اجتماعی تاکیید زیادی دارند. شهروندان این کشور ها در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل تابستان خود را برای سفرهای تابستانی در تعطیلات آماده می کنند، البته با شرایط جدید پیش آمده. برخی از کشورها مانند فرانسه از مردمان خود خواسته اند تا حد امکان از سفرهای غیر ضرروری خود پرهیز کنند و تابستان خود را در داخل کشور بگذارند.

8 خرداد ماه 1399