شهری که هرسال بیشتر از یکماه در تاریکی کامل فرو می‌رود