قطر ایرویز قرارداد حامی مالی لیگ فوتبال فیلیپین را امضا کرد