مکان های شلوغ و توریستی گذشته که اکنون دیگر مورد توجه قرار نمی گیرند یا متروکه هستند - قسمت اول