افزایش محبوبیت حمل و نقل رودخانه و گردشگری

13 اسفند 1396

اداره Banjarmasin در South Kalimantan یک برنامه برای افزایش محبوبیت حمل و نقل رودخانه و گردشگری منتشر کرده است.همانطور که توسط Antara گزارش شده است، برنامه Go Kelotok که روز چهارشنبه راه اندازی شد، بخشی از برنامه شهر هوشمندانه Banjarmasin بود.خانم بانجارماسین، هان ایبونو سینا، روز چهارشنبه گفت: "امیدوارم این برنامه بتواند گزینه حمل و نقل دیگر برای عموم و همچنین قیمت ثابت را فراهم کند. درست مانند برنامه های Go-Jek یا Grab.

این برنامه همچنین با هدف حفظ حمل و نقل رودخانه در منطقه است. ایبنو گفت: "حمل و نقل رودخانه به عنوان یک میراث مهم شهر بانجرمسین خدمت می کند.

http://www.thejakartapost.com