اژه رکورد مسافر را در سال 2019 می شکند

28 دی ماه 98

اژه در سال 2019 رکورد جدید ترافیکی را تعیین کرد و تقریباً به آستانه 15 میلیون مسافر رسید.این شرکت هواپیمایی سال گذشته هفت درصد افزایش در کل ترافیک مسافر را به ثبت رسانده است ، یک موفقیت قابل توجه که نشانگر 20 سال فعالیت است.به طور خاص ، اژه و المپیک ایر 1499 میلیون مسافر را در سال 2019 حمل کرده اند که تقریباً یک میلیون بیشتر از سال گذشته است و در مجموع 17/85 میلیون صندلی ارائه می دهد.این افزایش هم از مرکز آتن (11 درصد افزایش) و هم از پایگاه های منطقه ای تسالونیکی ، هراکلیون ، چانیا ، رودز و کالاماتا هدایت شده است.همچنین ترافیک داخلی از افزایش حاشیه ای سه درصدی خبر داد.در سال 2019 نرخ عامل بار تقریباً یک درصد افزایش یافت و به 84.8 درصد رسید.دیمیتریس Gerogiannis ، مدیر اجرایی اژه ، اظهار داشت: ما با گسترش ظرفیت خود به طور عمده در آغاز و پایان فصل سنتی گردشگری ، رشد 11 درصدی در ترافیک بین المللی و هفت درصد در کل را برای سال 2019 به دست آوردیم."ما سرمایه گذاری خود را برای گسترش فصل گردشگری و ارائه خدمات با کیفیت بهتر برای مشتریان خود سرمایه گذاری خواهیم کرد زیرا این تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد برای شرکت ، صنعت گردشگری و کشور است."