ایجاد شغل در پکن

ایجاد شغل در پکن

بزرگترین گردهمایی سیاسی چین در سال پس از یک تأخیر دو ماهه برگزار می شود. در راس دستور کار: چگونگی مقابله با بزرگترین چالش اقتصادی کشور در دهه های اخیر. یکی از مهمترین مسائلی که سیاستگذاران پکن با آن روبرو هستند این است که چگونه برای ده ها میلیون نفر از مردم که پس از ویروس کرونا بیکار شده اند ، شغل ایجاد کنند ، چین چندین هفته در قرنطینه سراسری بود. ایجاد مشاغل برای رهبران حزب کمونیست چین که اشتغال را کلیدی برای تضمین ثبات اجتماعی می دانند ، از اهمیت سیاسی برخوردار است. برخی از کارشناسان تخمین می زنند که تقریباً 80 میلیون نفر می توانند در حال حاضر از کار در کشور خارج شوند ، معادل تقریباً دو برابر نرخ رسمی بیکاری. دولت می تواند رویکردهای مختلفی را برای مقابله با این موضوع اتخاذ کند ، و همچنین در راستای هدف خود برای رفع فقر تا پایان سال 2020 تلاش کند.

1 خرداد ماه 99