عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران مجازات دارد

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران مجازات دارد

آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که ستاد ملی مدیریت کرونا قانونی برای کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند تصویب کرده است. ادارات دولتی و غیر دولتی اختیار دارند که به کسانی که ماسک ندارند و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند خدمات ندهند و با آنها برخورد شود. آقای حریرچی در مورد مجازات کسانی که این پروتکل ها را نادیده بگیرند گفت : در ابتدا برای آنها پرونده تشکیل می شود و اخطار کتبی ارسال می شود. اگر دوباره تکرار شود توبیخ می شوند و در پرونده آنها درج می شود و در مرتبه سوم کسر یک سوم از حقوق تا یک ماه ، دفعه بعد کسر یک سوم حقوق تا سه ماه و دفعه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در نظر گرفته شده است. برای اطلاع از خبرهای 24 ساعته با 2سفر همراه باشید، و همچنین برای اطلاع از تورهای موجود با ما درتماس باشید .

27 مرداد ماه 1399