بازدید کننده اسکاتلند در یک سال رشد چشمگیری داشته است

02 اسفند 1396

بازدید کننده اسکاتلند اعلام کرده است که بازدیدکنندگان در سایتهای عضو خود به طور چشمگیری در سال 2017 رشد داشته و در سال چهارم سال گذشته شاهد افزایش تعداد بوده است.

تجزیه و تحلیل آمار ارائه شده توسط 232 سایت عضو سازمان برای گزارش سالانه "روند بازدید بازدید کنندگان" تایید می کند که بیش از 30 میلیون بازدیدکننده داشته است به این سایت ها در اسکاتلند در سال 2017 ساخته شده است، افزایش 9.7 درصد بیش از آمار های 2016.

افزایش این میزان در سال 2016 به 6 درصد افزایش می یابد، که خود به دنبال افزایش 3.4 درصدی در سال 2015 است که یک بار دیگر تأیید می کند که جاذبه های بازدید کننده در اسکاتلند از یک دوره رشد پایدار برخوردار است.

دو سایت برتر - موزه ملی اسکاتلند و قلعه ادینبورگ - هر بار بیش از دو میلیون بازدیدکننده را جذب کردند، اولین بار که جذابیت بازدید کننده در اسکاتلند از نقطه عطف پیشی گرفته است.

http://www.breakingtravelnews.com