تاثير ويروس كرونا بر صنعت حمل و نقل هوايي جهان

3 بهمن ماه 98

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی ارزیابی اولیه خود را از تأثیر COVID-19 منتشر کرده و می داند که تقاضای مسافر برای ناوگان منطقه آسیا و اقیانوسیه می تواند تا 13 درصد کاهش یابد.با توجه به اینکه رشد خطوط هوایی منطقه 4.8 درصد پیش بینی شده بود ، تأثیر خالص 8.2 درصد انقباض کل سال در مقایسه با میزان تقاضای 2019 خواهد بود.در این سناریو ، این رقم به ضرر 27.8 میلیارد دلاری درآمد در سال 2020 برای حاملان در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل خواهد شد .بخش عمده ای از این کار توسط شرکت های ثبت شده در چین تحمل خواهد شد.پیش بینی می شود که تنها 12.8 میلیارد دلار فقط در بازار داخلی چین از دست می رود.در همین سناریو ، پیش بینی می شود که حاملان خارج از آسیا و اقیانوس آرام متحمل ضرر درآمد 1.5 میلیارد دلاری شوند ، با فرض اینکه ضرر تقاضا محدود به بازارهای مرتبط با چین باشد.این باعث می شود کل درآمد از دست رفته جهانی به 29.3 میلیارد دلار برسد (پنج درصد درآمد مسافر کمتر از آنچه IATA در ماه دسامبر پیش بینی می کند) و 4.7 درصد از تقاضای جهانی را نشان می دهد.در ماه دسامبر ، IATA رشد جهانی RPK را 4.1 درصد پیش بینی می کند ، بنابراین این ضرر بیش از آن است که رشد پیش بینی شده در سال جاری را از بین ببرد ، و منجر به انقباض جهانی 0.6 درصد در تقاضای مسافر برای سال 2020 شود.این برآوردها بر اساس سناریویی بنا شده است که COVID-19 دارای تأثیر V شکل مشابه بر تقاضا است که در طول SARS تجربه شده است.در سال 2003 ، SARS مسئولیت سقوط 5.1 درصدی RPK های حمل شده توسط شرکت های هواپیمایی آسیا و اقیانوسیه را بر عهده داشت.اگر گسترش در بازارهای آسیا و اقیانوس آرام داشته باشد ، تأثیر آن بر خطوط هوایی سایر مناطق بیشتر خواهد بود. وی گفت: "این زمان های پر چالش برای صنعت حمل و نقل هوایی جهانی است. وی ادامه داد: "متوقف شدن انتشار ویروس اولویت اصلی است.الكساندر دو جونیك ، مدیر كل IATA گفت: "خطوط هوایی به دنبال راهنمایی سازمان بهداشت جهانی و سایر مقامات بهداشت عمومی برای ایمن نگه داشتن مسافران ، جهان متصل و ویروس موجود هستند.""خطوط هوایی برای کاهش ظرفیت و در بعضی موارد مسیرها تصمیمات دشواری می گیرند.