تعطیلی انگلستان برای هفته ها باقی خواهد ماند

16 فروردين ماه 99

یکی از پیشروان اپیدمیولوژیست برجسته این کشور گفت ، قوانین دوردست اجتماعی انگلیس برای چندین هفته دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند ، علیرغم نشانه هایی که شیوع تاج ویروس در حال کند شدن است.پروفسور نیل فرگوسن ، یکی از کارشناسانی که در پاسخ به این دولت مشاوره ای را ارائه داده است ، به بی بی سی گفت که از زمان اجرای قوانین ، 85 درصد در تعداد رفت و آمد افراد در خارج از منزل کاهش یافته است.او می گوید برای محدود کردن شیوع ویروس بسیار مهم است.