تور بلغارستان (وارنا)

Mahan Air

تور بلغارستان (وارنا)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BONITA HOTEL
2safar
B.B

4795000 تومان

5995000 تومان

4795000 تومان

3965000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

5195000 تومان

6295000 تومان

5195000 تومان

3895000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
2safar
B.B

6495000 تومان

9895000 تومان

6495000 تومان

4495000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

5895000 تومان

8950000 تومان

5895000 تومان

3895000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه
ATLAS HOTEL
2safar
U.ALL

6095000 تومان

7795000 تومان

6095000 تومان

4095000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

6395000 تومان

8695000 تومان

6395000 تومان

4495000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

6795000 تومان

9495000 تومان

6795000 تومان

4395000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

6895000 تومان

9195000 تومان

6895000 تومان

5495000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه
ASTERA HOTEL
2safar
U.ALL

6895000 تومان

9195000 تومان

6895000 تومان

4395000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

7095000 تومان

8295000 تومان

7095000 تومان

4695000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

8195000 تومان

12195000 تومان

8195000 تومان

5395000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

9350000 تومان

12600000 تومان

9350000 تومان

6290000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

9750000 تومان

13000000 تومان

9750000 تومان

6450000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه

11875000 تومان

15120000 تومان

11875000 تومان

7410000 تومان

2595000 تومان

ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

9350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

9750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

11875000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 21 تیر ماه

راه های ارتباطی