تور آذربایجان | باکو

Iran Air

تور آذربایجان | باکو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3295000 تومان

3595000 تومان

3295000 تومان

2495000 تومان

باکو STD ROOM

3495000 تومان

3895000 تومان

3495000 تومان

2495000 تومان

باکو STD ROOM

3695000 تومان

4245000 تومان

3695000 تومان

2495000 تومان

باکو STD ROOM

3745000 تومان

4295000 تومان

3745000 تومان

2495000 تومان

باکو STD ROOM

4145000 تومان

5295000 تومان

4145000 تومان

2495000 تومان

باکو STD ROOM

4795000 تومان

6395000 تومان

4795000 تومان

2495000 تومان

باکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی