تــور آنتـالیــا

Iran Air

تــور آنتـالیــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1390000 تومان

1990000 تومان

1390000 تومان

1290000 تومان

1290000 تومان

KEMER STD ROOM

1590000 تومان

2490000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

1690000 تومان

2590000 تومان

1690000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

1790000 تومان

2690000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

1890000 تومان

2790000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

BELEK STD ROOM

1990000 تومان

2890000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

CITY STD ROOM

2190000 تومان

3090000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

CITY STD ROOM

2590000 تومان

3490000 تومان

2590000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

SIDE STD ROOM

2890000 تومان

3990000 تومان

2890000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

BELEK STD ROOM

3090000 تومان

4390000 تومان

3090000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی