تور آنتالیا (7 روزه )

Iran Air

تور آنتالیا (7 روزه )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Atalla
2safar
B.B

1290000 تومان

1790000 تومان

1290000 تومان

1190000 تومان

1150000 تومان

City Center ویژه 29 فروردین
Tokay
2safar
ALL

1390000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

1190000 تومان

1150000 تومان

Kemer ویژه 29 فروردین
Lara Dinc
2safar
ALL

1490000 تومان

1950000 تومان

1490000 تومان

1290000 تومان

1150000 تومان

Antalya Center ویژه 29 فروردین

1590000 تومان

1990000 تومان

1590000 تومان

1390000 تومان

1150000 تومان

Antalya Center Belek ویژه 29 فروردین
Maya World
2safar
U.ALL

1890000 تومان

2490000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

1150000 تومان

Belek ویژه 29 فروردین
Sensitive Premium
2safar
U.ALL

1990000 تومان

2590000 تومان

1990000 تومان

1590000 تومان

1150000 تومان

Belek ویژه 29 فروردین

2190000 تومان

2690000 تومان

2190000 تومان

1690000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین

2290000 تومان

2790000 تومان

2290000 تومان

1790000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین
Kervansaray
2safar
U.ALL

2490000 تومان

3190000 تومان

2490000 تومان

1890000 تومان

1150000 تومان

Kemer Lara ویژه 29 فروردین

2690000 تومان

3390000 تومان

2690000 تومان

1990000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین
Aska Lara
2safar
U.ALL

2890000 تومان

3490000 تومان

2190000 تومان

2890000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین

2990000 تومان

3590000 تومان

2990000 تومان

2290000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین

3090000 تومان

3790000 تومان

3090000 تومان

2390000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین
Delphin Diva
2safar
U.ALL

3190000 تومان

4090000 تومان

3190000 تومان

2490000 تومان

1150000 تومان

Lara ویژه 29 فروردین

3290000 تومان

4390000 تومان

3290000 تومان

2590000 تومان

1150000 تومان

Lara فروردین

3590000 تومان

4790000 تومان

3590000 تومان

2690000 تومان

1150000 تومان

Lara فروردین

3790000 تومان

4890000 تومان

3790000 تومان

belek فروردین

3990000 تومان

4990000 تومان

3990000 تومان

2890000 تومان

950000 تومان

kemer فروردین
Calista / Susesi
2safar
U.ALL

4490000 تومان

5990000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

950000 تومان

belek فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
City Center
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Antalya Center
توضیحات
ویژه 29 فروردین
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Antalya Center Belek
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
نرخ اتاق دو تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Kemer Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
نرخ اتاق دو تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
ویژه 29 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
فروردین
نرخ اتاق دو تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1150000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

950000 تومان

موقعیت مکانی
kemer
توضیحات
فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

950000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
فروردین

راه های ارتباطی