تور آنتالیا (ویژه نوروز )

sun express

تور آنتالیا (ویژه نوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CENDER
2safar
ALL

2790000 تومان

3540000 تومان

2790000 تومان

2710000 تومان

2290000 تومان

ANTALIA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

3260000 تومان

3700000 تومان

3260000 تومان

2820000 تومان

2290000 تومان

KEMER تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

3260000 تومان

3790000 تومان

3260000 تومان

2820000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

3620000 تومان

4290000 تومان

3620000 تومان

3990000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

3730000 تومان

5080000 تومان

3730000 تومان

3050000 تومان

2290000 تومان

KEMER تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
KAYA
2safar
U.ALL

3790000 تومان

4490000 تومان

3790000 تومان

3080000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
PORT NATURE
2safar
U.ALL

3850000 تومان

4580000 تومان

3850000 تومان

3050000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

3880000 تومان

4800000 تومان

3880000 تومان

3120000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
MIRACLE
2safar
U.ALL

4150000 تومان

5040000 تومان

4150000 تومان

3250000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
ADALYA ELITE
2safar
U.ALL

4230000 تومان

5090000 تومان

4230000 تومان

3290000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
BAIA
2safar
U.ALL

4260000 تومان

5230000 تومان

4260000 تومان

3310000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

4290000 تومان

5260000 تومان

4290000 تومان

3330000 تومان

2290000 تومان

KEMER تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

4350000 تومان

5440000 تومان

4350000 تومان

3350000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
BARUT LARA
2safar
U.ALL

4440000 تومان

5480000 تومان

4440000 تومان

3400000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
ELA QUALITY
2safar
U.ALL

4550000 تومان

5640000 تومان

4550000 تومان

3470000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

4700000 تومان

6320000 تومان

4700000 تومان

3540000 تومان

2290000 تومان

KEMER تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

4710000 تومان

6230000 تومان

4710000 تومان

3530000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
VOYAGE
2safar
U.ALL

4720000 تومان

6050000 تومان

4720000 تومان

3550000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
SUSESI RESORT
2safar
U.ALL

4760000 تومان

5960000 تومان

4760000 تومان

3570000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
AKRA BARUT
2safar
U.ALL

4790000 تومان

6030000 تومان

4790000 تومان

3570000 تومان

2290000 تومان

CITY تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

4850000 تومان

6080000 تومان

4850000 تومان

3610000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
KAYA PALAZZO
2safar
U.ALL

4900000 تومان

6260000 تومان

4900000 تومان

3640000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

5000000 تومان

6320000 تومان

5000000 تومان

3680000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

5320000 تومان

6790000 تومان

5320000 تومان

3850000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

5530000 تومان

7120000 تومان

5530000 تومان

3940000 تومان

2290000 تومان

LARA تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

6240000 تومان

8190000 تومان

6240000 تومان

4310000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
REGNUM CARYA
2safar
U.ALL

6900000 تومان

10550000 تومان

6900000 تومان

4640000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
MAXX ROYAL
2safar
U.ALL

8080000 تومان

11330000 تومان

8080000 تومان

5230000 تومان

2290000 تومان

BELEK تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALIA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5960000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
نرخ اتاق دو تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
تاریخ حرکت : 1،4،5،6،7 فروردین

راه های ارتباطی