تور آنتالیا

Iran Air

تور آنتالیا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2380000 تومان

2720000 تومان

2380000 تومان

2040000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

2460000 تومان

2890000 تومان

2460000 تومان

2080000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

2630000 تومان

3100000 تومان

2630000 تومان

2200000 تومان

1600000 تومان

BELEK STD ROOM
ANITA BLU SKY
2safar
ALL

2720000 تومان

3480000 تومان

2720000 تومان

2210000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

2890000 تومان

3480000 تومان

2890000 تومان

2290000 تومان

1600000 تومان

CITY STD ROOM
LARA DINC
2safar
ALL

2970000 تومان

3610000 تومان

2970000 تومان

2330000 تومان

1600000 تومان

CITY STD ROOM

2970000 تومان

3660000 تومان

2970000 تومان

2330000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

3310000 تومان

4170000 تومان

3310000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

3230000 تومان

4340000 تومان

3230000 تومان

2460000 تومان

1600000 تومان

BELEK STD ROOM

3310000 تومان

4170000 تومان

3310000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

CITY STD ROOM

3310000 تومان

4460000 تومان

3310000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

3480000 تومان

4250000 تومان

3480000 تومان

2590000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

3330000 تومان

4590000 تومان

3330000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

3480000 تومان

4420000 تومان

3480000 تومان

2590000 تومان

1600000 تومان

KEMER STD ROOM

3570000 تومان

4510000 تومان

3570000 تومان

2630000 تومان

1600000 تومان

BELEK STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1600000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی