تـور ایران | کـیش

Iran Air

تـور ایران | کـیش

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
خاتم
2safar
B.B

570000 تومان

690000 تومان

570000 تومان

530000 تومان

480000 تومان

میرمهنا STD-ROOM
لوتوس
2safar
O.R

640000 تومان

830000 تومان

630000 تومان

640000 تومان

480000 تومان

میدان امیرکبیر STD-ROOM
سارا
2safar
O.R

700000 تومان

860000 تومان

660000 تومان

700000 تومان

480000 تومان

جنب بازار پردیس STD-ROOM
پارمیدا
2safar
O.R

730000 تومان

970000 تومان

685000 تومان

730000 تومان

480000 تومان

بلوار رودکی STD-ROOM
پانوراما
2safar
O.R

980000 تومان

1390000 تومان

910000 تومان

980000 تومان

480000 تومان

بلواررودکی STD-ROOM
ترنج
2safar
O.R

2240000 تومان

3940000 تومان

2090000 تومان

2240000 تومان

480000 تومان

میدان جاسک STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
میرمهنا
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
میدان امیرکبیر
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
جنب بازار پردیس
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

970000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

685000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار رودکی
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
بلواررودکی
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
میدان جاسک
توضیحات
STD-ROOM

راه های ارتباطی