تـور ایران | کـیش

Iran Air

تـور ایران | کـیش

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1220000 تومان

1330000 تومان

1150000 تومان

1150000 تومان

1060000 تومان

میرمهنا STD-ROOM
تعطیلات
2safar
O.R

1250000 تومان

1390000 تومان

1190000 تومان

1190000 تومان

1060000 تومان

میدان سیری STD-ROOM
سارا
2safar
O.R

1340000 تومان

1630000 تومان

1280000 تومان

1280000 تومان

1060000 تومان

جنب بازار پردیس STD-ROOM
پارمیدا
2safar
O.R

1450000 تومان

1820000 تومان

1360000 تومان

1360000 تومان

1060000 تومان

بلوار رودکی STD-ROOM
پانوراما
2safar
O.R

1620000 تومان

2200000 تومان

1540000 تومان

1540000 تومان

1060000 تومان

بلواررودکی STD-ROOM
ترنج
2safar
O.R

3300000 تومان

5600000 تومان

3050000 تومان

3050000 تومان

1060000 تومان

میدان جاسک STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
میرمهنا
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
میدان سیری
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
جنب بازار پردیس
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار رودکی
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
بلواررودکی
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1060000 تومان

موقعیت مکانی
میدان جاسک
توضیحات
STD-ROOM

راه های ارتباطی