تور ارمنستان | ایروان

تور ارمنستان | ایروان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3880000 تومان

4460000 تومان

3880000 تومان

3900000 تومان

3060000 تومان

ایروان STD ROOM
REGINEH HOTEL
2safar
B.B

4250000 تومان

4670000 تومان

4250000 تومان

4100000 تومان

3060000 تومان

ایروان STD ROOM

4300000 تومان

4800000 تومان

4300000 تومان

4200000 تومان

3060000 تومان

ایروان STD ROOM

4490000 تومان

4960000 تومان

4490000 تومان

4400000 تومان

3060000 تومان

ایروان STD ROOM
AQUATEK
2safar
B.B

4590000 تومان

5250000 تومان

4590000 تومان

4500000 تومان

3060000 تومان

ایروان STD ROOM

4900000 تومان

5650000 تومان

4900000 تومان

4800000 تومان

3060000 تومان

ایروان STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3060000 تومان

موقعیت مکانی
ایروان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3060000 تومان

موقعیت مکانی
ایروان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3060000 تومان

موقعیت مکانی
ایروان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4960000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3060000 تومان

موقعیت مکانی
ایروان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3060000 تومان

موقعیت مکانی
ایروان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3060000 تومان

موقعیت مکانی
ایروان
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی