تور امارات | دبی

Iran Air

تور امارات | دبی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2990000 تومان

3595000 تومان

2990000 تومان

3120000 تومان

دبی STD ROOM

3295000 تومان

3800000 تومان

3295000 تومان

3145000 تومان

دبی STD ROOM

3445000 تومان

4040000 تومان

3445000 تومان

3145000 تومان

دبی STD ROOM

3595000 تومان

4340000 تومان

3595000 تومان

3145000 تومان

دبی STD ROOM

3645000 تومان

4425000 تومان

3645000 تومان

3145000 تومان

دبی STD ROOM

4325000 تومان

5445000 تومان

4325000 تومان

3145000 تومان

دبی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3145000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3145000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3145000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4425000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3145000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4325000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4325000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3145000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی