تور اندونزی | بالی

Mahan Air

تور اندونزی | بالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8450000 تومان

9000000 تومان

8450000 تومان

7400000 تومان

بالی STD ROOM

10700000 تومان

12900000 تومان

10700000 تومان

9700000 تومان

8100000 تومان

بالی STD ROOM

11100000 تومان

13200000 تومان

11100000 تومان

9900000 تومان

8450000 تومان

بالی STD ROOM

12900000 تومان

1700000 تومان

12900000 تومان

1100000 تومان

8450000 تومان

بالی STD ROOM

13950000 تومان

17100000 تومان

13950000 تومان

11500000 تومان

8650000 تومان

بالی STD ROOM

14000000 تومان

18900000 تومان

14000000 تومان

8650000 تومان

بالی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7400000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8100000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8450000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8450000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8650000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8650000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی