تور اوکراین | کیف

تور اوکراین | کیف

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

9920000 تومان

12100000 تومان

9920000 تومان

8050000 تومان

6120000 تومان

کیف STD ROOM

11480000 تومان

13200000 تومان

11480000 تومان

9000000 تومان

6740000 تومان

کیف STD ROOM

13000000 تومان

15900000 تومان

13000000 تومان

104900000 تومان

6970000 تومان

کیف STD ROOM

16940000 تومان

21995000 تومان

16940000 تومان

12540000 تومان

7900000 تومان

کیف STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6120000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6740000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

104900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6970000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی