تــور بـالـی (ویژه نوروز)

Qatar Airways

تــور بـالـی (ویژه نوروز)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
VASANTI
2safar
B.B

5590000 تومان

6390000 تومان

5590000 تومان

4990000 تومان

4490000 تومان

ویژه 28 اسفند 96
BALI RANI
2safar
B.B

5690000 تومان

6590000 تومان

5690000 تومان

4990000 تومان

4590000 تومان

ویژه 28 اسفند 96

5490000 تومان

6490000 تومان

5490000 تومان

4890000 تومان

4590000 تومان

ویژه 28 اسفند 96

6190000 تومان

7190000 تومان

6190000 تومان

5190000 تومان

4590000 تومان

ویژه 28 اسفند 96

6590000 تومان

7590000 تومان

6590000 تومان

5290000 تومان

4490000 تومان

ویژه 28 اسفند 96
ANVAYA
2safar
B.B

6590000 تومان

7590000 تومان

6590000 تومان

5290000 تومان

4490000 تومان

ویژه 28 اسفند 96

6690000 تومان

7690000 تومان

6690000 تومان

5490000 تومان

4690000 تومان

ویژه 28 اسفند 96
DISCOVERY
2safar
B.B

6890000 تومان

8090000 تومان

6890000 تومان

5790000 تومان

4890000 تومان

ویژه 28 اسفند 96

7190000 تومان

9100000 تومان

7190000 تومان

6100000 تومان

5100000 تومان

ویژه 28 اسفند 96
WESTIN
2safar
B.B

7390000 تومان

9200000 تومان

7390000 تومان

6300000 تومان

5200000 تومان

ویژه 28 اسفند 96
SOFITEL
2safar
B.B

7790000 تومان

9500000 تومان

7790000 تومان

6700000 تومان

5500000 تومان

ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه 28 اسفند 96

دیدگاه مسافران