تور تایلند | بانکوک + پاتایا

Mahan Air

تور تایلند | بانکوک + پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5840000 تومان

6810000 تومان

5840000 تومان

5180000 تومان

5025000 تومان

بانکوک STD ROOM

6210000 تومان

7175000 تومان

6210000 تومان

5360000 تومان

5130000 تومان

بانکوک STD ROOM

639000 تومان

7540000 تومان

6390000 تومان

5535000 تومان

5240000 تومان

بانکوک STD ROOM

6700000 تومان

8155000 تومان

6700000 تومان

5820000 تومان

5495000 تومان

بانکوک STD ROOM

6810000 تومان

8740000 تومان

6810000 تومان

6095000 تومان

5715000 تومان

بانکوک STD ROOM

7190000 تومان

9135000 تومان

7190000 تومان

6280000 تومان

5860000 تومان

بانکوک STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5025000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7175000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5130000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

639000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5535000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5240000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8155000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5495000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5715000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9135000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5860000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی