تور ترکیه| آنتالیا

Zagros airlines

تور ترکیه| آنتالیا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2190000 تومان

2920000 تومان

2190000 تومان

1920000 تومان

1795000 تومان

آنتالیا STD ROOM

2700000 تومان

3250000 تومان

2700000 تومان

2250000 تومان

1795000 تومان

آنتالیا STD ROOM

3665000 تومان

4775000 تومان

3665000 تومان

2775000 تومان

1795000 تومان

آنتالیا STD ROOM

4510000 تومان

5895000 تومان

4510000 تومان

3225000 تومان

1795000 تومان

آنتالیا STD ROOM

4620000 تومان

6790000 تومان

4620000 تومان

3360000 تومان

1795000 تومان

آنتالیا STD ROOM

5500000 تومان

3720000 تومان

5500000 تومان

3625000 تومان

1795000 تومان

آنتالیا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4775000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3665000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2775000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی