تور ترکیه | آنکارا

Iran Air

تور ترکیه | آنکارا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ALMER HOTEL
2safar
B.B

2910000 تومان

3140000 تومان

2910000 تومان

2840000 تومان

2390000 تومان

آنکارا STD ROOM

3120000 تومان

3390000 تومان

3120000 تومان

3010000 تومان

2390000 تومان

آنکارا STD ROOM

3140000 تومان

3470000 تومان

3140000 تومان

3040000 تومان

2390000 تومان

آنکارا STD ROOM

3200000 تومان

3350000 تومان

3200000 تومان

3070000 تومان

2390000 تومان

آنکارا STD ROOM

3430000 تومان

4060000 تومان

3430000 تومان

3320000 تومان

2390000 تومان

آنکارا STD ROOM

3430000 تومان

3850000 تومان

3430000 تومان

3240000 تومان

2390000 تومان

آنکارا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنکارا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنکارا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنکارا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنکارا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنکارا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنکارا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی