تور ترکیه | ازمیر

sun express

تور ترکیه | ازمیر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3790000 تومان

4490000 تومان

3790000 تومان

3290000 تومان

2690000 تومان

ازمیر STD ROOM

4490000 تومان

5490000 تومان

4490000 تومان

3590000 تومان

2690000 تومان

ازمیر STD ROOM

4590000 تومان

5790000 تومان

4590000 تومان

3690000 تومان

2690000 تومان

ازمیر STD ROOM

5090000 تومان

6490000 تومان

5090000 تومان

3890000 تومان

2690000 تومان

ازمیر STD ROOM

5390000 تومان

7490000 تومان

5390000 تومان

4090000 تومان

2690000 تومان

ازمیر STD ROOM

6090000 تومان

8490000 تومان

6090000 تومان

4390000 تومان

2690000 تومان

ازمیر STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
ازمیر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
ازمیر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
ازمیر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
ازمیر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
ازمیر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
ازمیر
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی