تور ترکیه| استانبول

Iran Air Tours

تور ترکیه| استانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1700000 تومان

3790000 تومان

1700000 تومان

1690000 تومان

1440000 تومان

استانبول STD ROOM

2580000 تومان

5530000 تومان

2580000 تومان

2430000 تومان

1440000 تومان

استانبول STD ROOM

2635000 تومان

5585000 تومان

2635000 تومان

2485000 تومان

1440000 تومان

استانبول STD ROOM

2965000 تومان

5915000 تومان

2965000 تومان

2815000 تومان

1440000 تومان

استانبول STD ROOM
DEDEMAN
2safar
B.B

2965000 تومان

5915000 تومان

2965000 تومان

2815000 تومان

1440000 تومان

استانبول STD ROOM

3135000 تومان

6085000 تومان

3135000 تومان

2985000 تومان

1440000 تومان

استانبول STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2635000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5585000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2635000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2485000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2965000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5915000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2965000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5915000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3135000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6085000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3135000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2985000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی