تور ترکیه | بدروم

Mahan Air

تور ترکیه | بدروم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BODRUM BAY RESORT
2safar
ALL

4790000 تومان

5735000 تومان

4790000 تومان

3925000 تومان

2590000 تومان

بدروم STD ROOM
SUNDANCE SUITES
2safar
U.ALL

5375000 تومان

6600000 تومان

5375000 تومان

4210000 تومان

2590000 تومان

بدروم STD ROOM
THOR BY ALKOCLAR
2safar
U.ALL

5375000 تومان

6600000 تومان

5375000 تومان

بدروم STD ROOM
ROYAL ASARLIK
2safar
U.ALL

5660000 تومان

6815000 تومان

5660000 تومان

4355000 تومان

2590000 تومان

بدروم STD ROOM
KEFALUKA RESORT
2safar
U.ALL

6670000 تومان

8540000 تومان

6670000 تومان

4860000 تومان

2590000 تومان

بدروم STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5735000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5375000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5375000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6815000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی