تور ترکیه | وان

تور ترکیه | وان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

815000 تومان

815000 تومان

680000 تومان

460000 تومان

وان STD ROOM

915000 تومان

915000 تومان

730000 تومان

460000 تومان

وان STD ROOM

1020000 تومان

1020000 تومان

805000 تومان

460000 تومان

وان STD ROOM

1210000 تومان

1210000 تومان

855000 تومان

460000 تومان

وان STD ROOM

1640000 تومان

1640000 تومان

1075000 تومان

460000 تومان

وان STD ROOM

1800000 تومان

1800000 تومان

1110000 تومان

460000 تومان

وان STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

815000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

815000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460000 تومان

موقعیت مکانی
وان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

915000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

915000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460000 تومان

موقعیت مکانی
وان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

805000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460000 تومان

موقعیت مکانی
وان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

855000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460000 تومان

موقعیت مکانی
وان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460000 تومان

موقعیت مکانی
وان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

460000 تومان

موقعیت مکانی
وان
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی