تور گرجستان | تفلیس+باتومی

Taban Air

تور گرجستان | تفلیس+باتومی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2750000 تومان

3495000 تومان

2750000 تومان

2655000 تومان

2330000 تومان

تفلیس+باتومی STD ROOM

2955000 تومان

3655000 تومان

2955000 تومان

2670000 تومان

2330000 تومان

تفلیس+باتومی STD ROOM

4395000 تومان

6395000 تومان

4395000 تومان

3145000 تومان

2330000 تومان

تفلیس+باتومی STD ROOM

4570000 تومان

6520000 تومان

4570000 تومان

3145000 تومان

2330000 تومان

تفلیس+باتومی STD ROOM

4955000 تومان

7270000 تومان

4955000 تومان

3620000 تومان

2330000 تومان

تفلیس+باتومی STD ROOM

4995000 تومان

7720000 تومان

4995000 تومان

3620000 تومان

2330000 تومان

تفلیس+باتومی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2655000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس+باتومی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2955000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3655000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2955000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس+باتومی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس+باتومی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس+باتومی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4955000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4955000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس+باتومی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس+باتومی
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی