تـور ایـران | اردبـیل (سـرعین)

تـور ایـران | اردبـیل (سـرعین)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
لاله
2safar
B.B

1599000 تومان

1899000 تومان

1499000 تومان

1599000 تومان

550000 تومان

خیابان دانش STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان دانش
توضیحات
STD-ROOM

راه های ارتباطی