تــور بنتوتـا B.B

Oman Air

تــور بنتوتـا B.B

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

280 دلار

490 دلار

280 دلار

260 دلار

150 دلار

بنتوتا STD ROOM

295 دلار

490 دلار

295 دلار

220 دلار

160 دلار

بنتوتا STD ROOM

295 دلار

470 دلار

295 دلار

210 دلار

120 دلار

بنتوتا STD ROOM
EDEN RESORT
2safar
B.B

375 دلار

580 دلار

375 دلار

250 دلار

130 دلار

بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

280 دلار

نرخ اتاق یک تخته

490 دلار

نرخ اتاق سه تخته

280 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

260 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

295 دلار

نرخ اتاق یک تخته

490 دلار

نرخ اتاق سه تخته

295 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

220 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

295 دلار

نرخ اتاق یک تخته

470 دلار

نرخ اتاق سه تخته

295 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

210 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

120 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

375 دلار

نرخ اتاق یک تخته

580 دلار

نرخ اتاق سه تخته

375 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

250 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران