تــور کلمبـو کـندی بنتوتــا

Oman Air

تــور کلمبـو کـندی بنتوتــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OZO COLOMBO
2safar
B.B
OZO KANDY
2safar
B.B
CITRUS WASKADUWA
2safar
B.B

385 دلار

680 دلار

385 دلار

270 دلار

150 دلار

STD ROOM
CINNAMON LAKESIDE
2safar
B.B
MAHAWELI REACH
2safar
B.B
EDEN RESORT
2safar
B.B

490 دلار

855 دلار

490 دلار

280 دلار

150 دلار

STD ROOM
CINNAMON LAKESIDE
2safar
B.B
EARLS REGENCY
2safar
B.B
RIU
2safar
B.B

570 دلار

935 دلار

570 دلار

320 دلار

200 دلار

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

385 دلار

نرخ اتاق یک تخته

680 دلار

نرخ اتاق سه تخته

385 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

490 دلار

نرخ اتاق یک تخته

855 دلار

نرخ اتاق سه تخته

490 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

570 دلار

نرخ اتاق یک تخته

935 دلار

نرخ اتاق سه تخته

570 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران