تور صربستان اطلس

Atlasglobal Airlines

تور صربستان اطلس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3650000 تومان

4190000 تومان

3650000 تومان

3350000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

3690000 تومان

4290000 تومان

3690000 تومان

3350000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور
REX HOTEL
2safar
B.B

3750000 تومان

4350000 تومان

3750000 تومان

3350000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور
VOZAREV
2safar
B.B

3790000 تومان

4450000 تومان

3790000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4050000 تومان

4950000 تومان

4050000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور
ABBA
2safar
B.B

3890000 تومان

4700000 تومان

3890000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور
ROYAL INN
2safar
B.B

3950000 تومان

4790000 تومان

3950000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4090000 تومان

4990000 تومان

4090000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4150000 تومان

5150000 تومان

4150000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4150000 تومان

5150000 تومان

4150000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4250000 تومان

5450000 تومان

4250000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور
PRAG
2safar
B.B

4250000 تومان

5090000 تومان

4250000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4250000 تومان

5250000 تومان

4250000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور

4290000 تومان

5250000 تومان

4290000 تومان

3550000 تومان

2750000 تومان

تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 02 شهریور

راه های ارتباطی