تور صربستان (ویژه نوروز )

Mahan Air

تور صربستان (ویژه نوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ROYAL INN
2safar
B.B

3690000 تومان

4270000 تومان

3690000 تومان

3490000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
STERING
2safar
B.B

3970000 تومان

4620000 تومان

3970000 تومان

3770000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین

3980000 تومان

4620000 تومان

3980000 تومان

3780000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین

4260000 تومان

5200000 تومان

4260000 تومان

4060000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
MERCURE BELGERADE
2safar
B.B

4400000 تومان

5640000 تومان

4400000 تومان

4200000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین

4610000 تومان

6190000 تومان

4610000 تومان

4410000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
CROWNE PLAZA
2safar
B.B

4620000 تومان

5930000 تومان

4620000 تومان

4420000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
SAINT TEN
2safar
B.B

5190000 تومان

6480000 تومان

5190000 تومان

4990000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین

5200000 تومان

7380000 تومان

5200000 تومان

5000000 تومان

2700000 تومان

ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین
نرخ اتاق دو تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 4 و 9 فروردین

راه های ارتباطی