تور صربستان | بلگراد

Mahan Air

تور صربستان | بلگراد

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8290000 تومان

9090000 تومان

8290000 تومان

7750000 تومان

4590000 تومان

بلگراد STD ROOM
HOTEL REX
2safar
B.B

8550000 تومان

9450000 تومان

8550000 تومان

7900000 تومان

4590000 تومان

بلگراد STD ROOM

9390000 تومان

11000000 تومان

9390000 تومان

7900000 تومان

4590000 تومان

بلگراد STD ROOM

9530000 تومان

11190000 تومان

9530000 تومان

8200000 تومان

4590000 تومان

بلگراد STD ROOM

9690000 تومان

12290000 تومان

9690000 تومان

8750000 تومان

4590000 تومان

بلگراد STD ROOM

11150000 تومان

14290000 تومان

11150000 تومان

9590000 تومان

4590000 تومان

بلگراد STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی