تور صربستان

Iran Air

تور صربستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
COMPASS RIVER CITY
2safar
B.B

2620000 تومان

3060000 تومان

2620000 تومان

2505000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
REX HOTEL
2safar
B.B

2675000 تومان

3115000 تومان

2675000 تومان

2510000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
PRIME
2safar
B.B

2815000 تومان

3570000 تومان

2815000 تومان

2670000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
QUEEN’S ASTORIA / MR PERESIDENT
2safar
B.B

2945000 تومان

3690000 تومان

2945000 تومان

2670000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
PRAG / SRBIJA GARDEN
2safar
B.B

3000000 تومان

3425000 تومان

3000000 تومان

2670000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت

3075000 تومان

4070000 تومان

3075000 تومان

2670000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
MERCURE BELGRADE
2safar
B.B

3270000 تومان

4320000 تومان

3270000 تومان

2670000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
RADISSON BLU OLD MILL
2safar
B.B

3520000 تومان

4585000 تومان

3520000 تومان

2970000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
HYATT REGENCY
2safar
B.B

3650000 تومان

4670000 تومان

3650000 تومان

2970000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
MOSKOVA
2safar
B.B

3780000 تومان

4850000 تومان

3780000 تومان

2390000 تومان

belgrade تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2505000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3115000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2815000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2815000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
نرخ اتاق دو تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
نرخ اتاق دو تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3075000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4585000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
belgrade
توضیحات
تاریخ حرکت : 11 اردیبهشت

راه های ارتباطی