تور عمان | مسقط

Qeshm Airlines

تور عمان | مسقط

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AL BAHJAH
2safar
B.B

3730000 تومان

4500000 تومان

4730000 تومان

2400000 تومان

مسقط STD ROOM

4270000 تومان

5360000 تومان

4270000 تومان

2400000 تومان

مسقط STD ROOM

4360000 تومان

5490000 تومان

4360000 تومان

3780000 تومان

2400000 تومان

مسقط STD ROOM

5170000 تومان

7070000 تومان

5170000 تومان

4630000 تومان

2400000 تومان

مسقط STD ROOM

6340000 تومان

8640000 تومان

6340000 تومان

5440000 تومان

2400000 تومان

مسقط STD ROOM

7870000 تومان

12600000 تومان

7870000 تومان

5530000 تومان

2400000 تومان

مسقط STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5360000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2400000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی