تور قبرس اروپـایی | لارناکا

Qeshm Airlines

تور قبرس اروپـایی | لارناکا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ATTICA HOTEL
2safar
B.B

9900000 تومان

10990000 تومان

9900000 تومان

9500000 تومان

لارناکا STD ROOM
ADONIS BEACH
2safar
B.B

10390000 تومان

11500000 تومان

10390000 تومان

9900000 تومان

لارناکا STD ROOM
ALION BEACH HOTEL
2safar
B.B

10650000 تومان

11750000 تومان

10650000 تومان

10100000 تومان

لارناکا STD ROOM
ROYAL APOLLONIA HOTEL
2safar
B.B

11500000 تومان

12600000 تومان

11500000 تومان

10950000 تومان

لارناکا STD ROOM
ST RAPHAELS
2safar
B.B

11500000 تومان

12600000 تومان

11500000 تومان

10980000 تومان

لارناکا STD ROOM
AMATHUS BEACH
2safar
B.B

11900000 تومان

12900000 تومان

11900000 تومان

11400000 تومان

لارناکا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی