تور قبرس شمالی | گیرنه

Atlasglobal Airlines

تور قبرس شمالی | گیرنه

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

9260000 تومان

10360000 تومان

9260000 تومان

8240000 تومان

7950000 تومان

گیرنه STD ROOM

10100000 تومان

11750000 تومان

10100000 تومان

8720000 تومان

7950000 تومان

گیرنه STD ROOM

11190000 تومان

12820000 تومان

11190000 تومان

9300000 تومان

7950000 تومان

گیرنه STD ROOM

11390000 تومان

13230000 تومان

11390000 تومان

9180000 تومان

7950000 تومان

گیرنه STD ROOM
ACAPULCO
2safar
H.B

11400000 تومان

13560000 تومان

11400000 تومان

8850000 تومان

7210000 تومان

گیرنه STD ROOM

12320000 تومان

14660000 تومان

12320000 تومان

10010000 تومان

7950000 تومان

گیرنه STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10360000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7210000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی