تـور ایـران | قشـم

تـور ایـران | قشـم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
بهشت
2safar
B.B

720000 تومان

830000 تومان

720000 تومان

720000 تومان

330000 تومان

چهارراه پردیس STD-ROOM
هتل سما1
2safar
B.B

760000 تومان

870000 تومان

760000 تومان

760000 تومان

330000 تومان

بلوار ولی عصر STD-ROOM
رویال
2safar
B.B

850000 تومان

980000 تومان

850000 تومان

850000 تومان

330000 تومان

چهارراه پردیس STD-ROOM
آتامان
2safar
B.B

960000 تومان

1300000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

330000 تومان

میدان حافظ STD-ROOM
ارم
2safar
B.B

960000 تومان

1270000 تومان

960000 تومان

960000 تومان

330000 تومان

بلوار آزادگان STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330000 تومان

موقعیت مکانی
چهارراه پردیس
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار ولی عصر
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330000 تومان

موقعیت مکانی
چهارراه پردیس
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330000 تومان

موقعیت مکانی
میدان حافظ
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

330000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار آزادگان
توضیحات
STD-ROOM

راه های ارتباطی