تور لبنان | بیروت

Iran Air

تور لبنان | بیروت

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LEGEND HOTEL
2safar
B.B

5130000 تومان

6800000 تومان

5130000 تومان

5130000 تومان

3680000 تومان

بیروت STD ROOM
WHITE HOUSE HOTEL
2safar
B.B

5245000 تومان

69280000 تومان

5245000 تومان

5188000 تومان

3680000 تومان

بیروت STD ROOM
GEMES HOTEL
2safar
B.B

6000000 تومان

8080000 تومان

6000000 تومان

5770000 تومان

3680000 تومان

بیروت STD ROOM
ELITE HOTEL
2safar
B.B

6232000 تومان

8280000 تومان

6232000 تومان

5870000 تومان

3680000 تومان

بیروت STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3680000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

69280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5188000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3680000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3680000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6232000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6232000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3680000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی