تور مالدیو | ماله

Qatar Airways

تور مالدیو | ماله

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ADDARAN CLUB RESORT
2safar
H.B

13990000 تومان

16930000 تومان

13990000 تومان

14000000 تومان

13900000 تومان

ماله STD ROOM
ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI
2safar
H.B

17400000 تومان

22500000 تومان

17400000 تومان

15200000 تومان

15200000 تومان

ماله STD ROOM
PARADISE ISLAND RESORT
2safar
F.B

18500000 تومان

24500000 تومان

18500000 تومان

17500000 تومان

11900000 تومان

ماله STD ROOM
SUN ISLAND HOTEL
2safar
B.B

18500000 تومان

22500000 تومان

18500000 تومان

17500000 تومان

11900000 تومان

ماله STD ROOM
REETHI BEACH RESORT
2safar
B.B

18900000 تومان

20900000 تومان

18900000 تومان

14900000 تومان

14900000 تومان

ماله STD ROOM
ROYAL ISLAND RESORT
2safar
F.B

20500000 تومان

26500000 تومان

20500000 تومان

18900000 تومان

11900000 تومان

ماله STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13900000 تومان

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

17400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15200000 تومان

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی