تور مالزی | کوالالامپور

Mahan Air

تور مالزی | کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5290000 تومان

6850000 تومان

5290000 تومان

5070000 تومان

3850000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

5530000 تومان

7050000 تومان

5530000 تومان

5070000 تومان

3850000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

5640000 تومان

7250000 تومان

5640000 تومان

4990000 تومان

3890000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

6680000 تومان

9240000 تومان

6680000 تومان

6020000 تومان

4050000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

6870000 تومان

9630000 تومان

6870000 تومان

4090000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
CONCORDE
2safar
B.B

7040000 تومان

9990000 تومان

7040000 تومان

6340000 تومان

4090000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3850000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3850000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4050000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4090000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4090000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی