تورعمان | مسقط

Qeshm Airlines

تورعمان | مسقط

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AL BAHJAH
2safar
B.B

3550000 تومان

4350000 تومان

3550000 تومان

2700000 تومان

مسقط STD ROOM

4040000 تومان

5050000 تومان

4040000 تومان

3420000 تومان

2700000 تومان

مسقط STD ROOM

4120000 تومان

5520000 تومان

4120000 تومان

2700000 تومان

مسقط STD ROOM

6030000 تومان

9270000 تومان

6030000 تومان

4470000 تومان

2700000 تومان

مسقط STD ROOM

8600000 تومان

14490000 تومان

8600000 تومان

6220000 تومان

2700000 تومان

مسقط STD ROOM

9070000 تومان

15430000 تومان

9070000 تومان

5890000 تومان

2700000 تومان

مسقط STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2700000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی