تور دهـلی - آگـرا - ریشی کـش

Mahan Air

تور دهـلی - آگـرا - ریشی کـش

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

355 یورو

520 یورو

355 یورو

220 یورو

130 یورو

دهلی - آگرا - ریشی کش STD ROOM

399 یورو

620 یورو

399 یورو

235 یورو

150 یورو

دهلی - آگرا - ریشی کش STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

355 یورو

نرخ اتاق یک تخته

520 یورو

نرخ اتاق سه تخته

355 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

220 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 یورو

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - ریشی کش
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

399 یورو

نرخ اتاق یک تخته

620 یورو

نرخ اتاق سه تخته

399 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

235 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 یورو

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - ریشی کش
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران