تور هندوستان | گوا

Mahan Air

تور هندوستان | گوا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6700000 تومان

7825000 تومان

6700000 تومان

5290000 تومان

گوا STD ROOM
SANDALWOOD
2safar
B.B

7915000 تومان

10930000 تومان

7915000 تومان

5290000 تومان

گوا STD ROOM

9670000 تومان

14215000 تومان

9670000 تومان

6700000 تومان

5290000 تومان

گوا STD ROOM

9895000 تومان

14485000 تومان

9895000 تومان

6790000 تومان

5290000 تومان

گوا STD ROOM

11380000 تومان

17230000 تومان

11380000 تومان

7375000 تومان

5290000 تومان

گوا STD ROOM

13900000 تومان

22450000 تومان

13900000 تومان

8410000 تومان

5190000 تومان

گوا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7825000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7915000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7915000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

9670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14215000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14485000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی