تـــور بمبئـی - گــوا

Iran Air

تـــور بمبئـی - گــوا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

420 یورو

645 یورو

420 یورو

290 یورو

180 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM
THE LALIT
2safar
B.B
FORTUNE MIRAMAR
2safar
B.B

525 یورو

900 یورو

525 یورو

330 یورو

180 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM

545 یورو

940 یورو

545 یورو

345 یورو

220 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM

545 یورو

939 یورو

545 یورو

345 یورو

180 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM

585 یورو

1020 یورو

585 یورو

365 یورو

180 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM

585 یورو

1020 یورو

585 یورو

365 یورو

190 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM

670 یورو

1180 یورو

670 یورو

410 یورو

190 یورو

بمبئی-گوا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

420 یورو

نرخ اتاق یک تخته

645 یورو

نرخ اتاق سه تخته

420 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

525 یورو

نرخ اتاق یک تخته

900 یورو

نرخ اتاق سه تخته

525 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

330 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

545 یورو

نرخ اتاق یک تخته

940 یورو

نرخ اتاق سه تخته

545 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

345 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

220 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

545 یورو

نرخ اتاق یک تخته

939 یورو

نرخ اتاق سه تخته

545 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

345 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

585 یورو

نرخ اتاق یک تخته

1020 یورو

نرخ اتاق سه تخته

585 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

365 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

180 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

585 یورو

نرخ اتاق یک تخته

1020 یورو

نرخ اتاق سه تخته

585 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

365 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

670 یورو

نرخ اتاق یک تخته

1180 یورو

نرخ اتاق سه تخته

670 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 یورو

موقعیت مکانی
بمبئی-گوا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران