تـور هندوستـان

Mahan Air

تـور هندوستـان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5090000 تومان

6790000 تومان

5260000 تومان

3740000 تومان

2490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

5790000 تومان

7790000 تومان

5790000 تومان

3890000 تومان

2490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

6510000 تومان

9690000 تومان

6510000 تومان

4190000 تومان

2490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

6590000 تومان

9990000 تومان

6590000 تومان

4290000 تومان

2490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران