تـور هندوستـان

Mahan Air

تـور هندوستـان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6340000 تومان

8690000 تومان

6340000 تومان

4250000 تومان

2650000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

7240000 تومان

10390000 تومان

7240000 تومان

4690000 تومان

2650000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
RADISSON BLU FARIDABAD
2safar
B.B
RAMADA PLAZA
2safar
B.B
CROWNE PLAZA
2safar
B.B

8550000 تومان

12790000 تومان

8550000 تومان

5350000 تومان

2650000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
RADISSON BLU FARIDABAD
2safar
B.B
JAYPEE PALACE
2safar
B.B
CROWNE PLAZA
2safar
B.B

9050000 تومان

13290000 تومان

9050000 تومان

5850000 تومان

2650000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2650000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2650000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2650000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2650000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی