تــور انــدونــزی | بــالــی

Mahan Air

تــور انــدونــزی | بــالــی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8390000 تومان

9510000 تومان

8390000 تومان

7040000 تومان

بالی STD ROOM

9450000 تومان

10760000 تومان

9450000 تومان

8100000 تومان

8000000 تومان

بالی STD ROOM

9680000 تومان

11700000 تومان

9680000 تومان

9300000 تومان

7800000 تومان

بالی STD ROOM

10700000 تومان

13625000 تومان

10700000 تومان

9525000 تومان

8000000 تومان

بالی STD ROOM

11930000 تومان

16300000 تومان

11930000 تومان

8650000 تومان

بالی STD ROOM

11940000 تومان

16090000 تومان

11940000 تومان

10900000 تومان

7550000 تومان

بالی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7040000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8000000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7800000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13625000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8000000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8650000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7550000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران