تــور بــالــی

Oman Air

تــور بــالــی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6390000 تومان

7350000 تومان

6390000 تومان

6090000 تومان

5400000 تومان

KUTA STD ROOM

6790000 تومان

7990000 تومان

6790000 تومان

5400000 تومان

KUTA STD ROOM

7390000 تومان

9100000 تومان

7390000 تومان

7010000 تومان

5750000 تومان

KUTA STD ROOM

7390000 تومان

8490000 تومان

7390000 تومان

6650000 تومان

5400000 تومان

KUTA STD ROOM

7490000 تومان

9390000 تومان

7490000 تومان

6990000 تومان

6390000 تومان

KUTA STD ROOM
BALI RANI
2safar
B.B

7980000 تومان

10990000 تومان

7980000 تومان

7290000 تومان

6390000 تومان

KUTA STD ROOM

8490000 تومان

11550000 تومان

8490000 تومان

7990000 تومان

5990000 تومان

KUTA STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5400000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5400000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5750000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5400000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6390000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6390000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
KUTA
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی