تــور انــدونــزی | بــالــی

Mahan Air

تــور انــدونــزی | بــالــی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SPAZZIO BALI
2safar
B.B

9040000 تومان

10090000 تومان

9040000 تومان

8300000 تومان

7700000 تومان

بالی STD ROOM

10590000 تومان

12550000 تومان

10590000 تومان

9700000 تومان

8250000 تومان

بالی STD ROOM

11050000 تومان

14650000 تومان

11050000 تومان

10500000 تومان

8900000 تومان

بالی STD ROOM

12790000 تومان

16490000 تومان

12790000 تومان

8800000 تومان

بالی STD ROOM

15670000 تومان

22150000 تومان

15670000 تومان

10580000 تومان

8890000 تومان

بالی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7700000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8250000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8800000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8890000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی