تـور مالــدیو

Mahan Air

تـور مالــدیو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SUN ISAND
2safar
F.B

682 دلار

1099 دلار

682 دلار

599 دلار

271 دلار

SUN VILLA

706 دلار

1120 دلار

706 دلار

620 دلار

280 دلار

SUPERIOR BEACH BUNGALLOWS
BANDOS ISLAND
2safar
B.B

730 دلار

174 دلار

730 دلار

150 دلار

150 دلار

CLASSIC ROOM
PARADISE ISLAND
2safar
F.B

752 دلار

1328 دلار

752 دلار

660 دلار

152 دلار

SUPERIOR BEACH
ADARAAN CLUB
2safar
H.B

812 دلار

1238 دلار

812 دلار

740 دلار

212 دلار

STD ROOM
ROYAL ISLAND
2safar
F.B

910 دلار

1545 دلار

910 دلار

833 دلار

285 دلار

BEACH VILLA
FURAVERI ISLAND
2safar
B.B

1010 دلار

1580 دلار

1010 دلار

950 دلار

365 دلار

GARDEN VILLA
ADARAAN SELECT
2safar
H.B

1072 دلار

1528 دلار

1072 دلار

890 دلار

550 دلار

BEACH VILLA
KURUMBA ISLAND
2safar
B.B

892 دلار

1534 دلار

892 دلار

772 دلار

664 دلار

SUPERIOR BEACH
VELASSARU ISLAND
2safar
B.B

981 دلار

1650 دلار

981 دلار

861 دلار

650 دلار

DELUXE BUNGALOW
MEERU ISLAND
2safar
F.B

972 دلار

1518 دلار

972 دلار

890 دلار

492 دلار

BEACH VILLA
KIHAA ISLAND
2safar
ALL

1452 دلار

2028 دلار

1452 دلار

1110 دلار

302 دلار

RESERVE BEACH VILLA
KIHAA
2safar
F.B

1485 دلار

2480 دلار

1485 دلار

1280 دلار

410 دلار

SKY STUDIO
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

682 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1099 دلار

نرخ اتاق سه تخته

682 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

599 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

271 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

706 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

706 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

280 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SUPERIOR BEACH BUNGALLOWS
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

730 دلار

نرخ اتاق یک تخته

174 دلار

نرخ اتاق سه تخته

730 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

150 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
CLASSIC ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

752 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1328 دلار

نرخ اتاق سه تخته

752 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

660 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

152 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

812 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1238 دلار

نرخ اتاق سه تخته

812 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

740 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

212 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

910 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1545 دلار

نرخ اتاق سه تخته

910 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

833 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

285 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1010 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1580 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1010 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

365 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1072 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1528 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1072 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

892 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1534 دلار

نرخ اتاق سه تخته

892 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

772 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

664 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

981 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1650 دلار

نرخ اتاق سه تخته

981 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

861 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE BUNGALOW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

972 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1518 دلار

نرخ اتاق سه تخته

972 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

492 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1452 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2028 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1452 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1110 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

302 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
RESERVE BEACH VILLA
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1485 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2480 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1485 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

410 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
SKY STUDIO

دیدگاه مسافران