تــور گــوانجو

Mahan Air

تــور گــوانجو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6990000 تومان

8390000 تومان

6990000 تومان

6490000 تومان

5990000 تومان

گوانجو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
گوانجو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران